دستورالعمل ها، قوانین و استانداردهای درمان ناباروری

دستورالعمل ها، قوانین و استانداردهای درمان ناباروری

در این بخش به بررسی دستورالعمل ها، مقررات، شیوه نامه ها و قوانین و استانداردهای درمان ناباروری در ایران و جهان که توسط سازمان های دولتی و غیردولتی ذیربط تعیین و تببین گردیده اند، میپردازیم.

دستورالعمل ها، مقررات و استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

در کشور ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرجع تصمیم گیرنده برای قوانین تاسیس، ارائه خدمات و چگونگی ارائه خدمات درمان ناباروری می باشد. هر ساله قوانین و استانداردهای درمان ناباروری، توسط این وزارتخانه مورد بازبینی قرار گرفته تا با روش ها و دستورالعمل های بین المللی همپایی و هماهنگی ایجاد گردد.

دستورالعمل و راهنماهای بین المللی

نهادهای بین المللی همچون مجمع تولید مثل و جنین شناسی اروپا (ESHRE) و مجمع طب تولید مثل آمریکا (ASRM) به تهیه و ارائه قواعد و شیوه نامه هایی برای درمان ناباروری و ارائه خدمات مربوط به آن می پردازند. با تحقیقات هر روزه و بودجه های کلان، سعی چنین ارگان هایی بر ایجاد محیطی امن و حرفه ای به منظور درمان ناباروریست، اگرچه بخشی از این دستورالعمل های پیشنهادی بوده و الزامی در اجرای نبوده، اما عواقب و مسئولیت های نتایج غیرمطلوب به عهده مراکز و انجمن های زیرمجموعه می باشد.