اعضای هیئت مدیره شرکت

 

جناب آقای دکتر احمد حسینی

ریاست هیئت مدیره

 

جناب آقای مهندس محمود حسینی

نایب رئیس هیئت مدیره

 

جناب آقای مهندس خلیل حسینی

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل